اولین و تنها تولید کننده لوله های جداره چاه و آب در شرق کشور